s

Hazel Smyth

Hazel Smyth Kleckand Big Free Form Drusy Amethyst Pendant on 16" Chain

$ 385.00

Hazel Smyth

Hazel Smyth Kleckand Big Free Form Drusy Amethyst Pendant on 16" Chain

$ 385.00

 one of a kind piece of jewelry.